ZiskejZdravi.cz

Jak předcházet dětským nemocem z knihy „Ve šlépějích velkého lékaře“

Péče o děti v nemoci - Onemocnění dětí může být v mnoha případech zaviněno chybami v jejich vedení. Nepravidelnost v jídle, nedostatečné oblečení za chladného počasí, nedostatek vydatného cvičení, které rozproudí krev, nebo nedostatek čistého vzduchu k pročištění krve mohou být příčinou zdravotních potíží. Rodiče by měli hledat příčiny nemoci a co nejrychleji napravit špatné podmínky. Všichni rodiče mohou bez problémů získat dost znalostí, jak předcházet nemocem, a dokonce i jak je léčit. Zvláště maminka by měla vědět co dělat, vyskytne-li se v rodině běžná nemoc.

Měla by vědět jak posloužit svému nemocnému dítěti. Její láska a přehled jí dávají schopnost vykonat v tomto ohledu službu, která by dost dobře nemohla být svěřena cizí ruce.

Studium fyziologie - Rodiče by se už záhy měli snažit vzbudit u svých dětí zájem o studium fyziologie a měli by je učit jejím jednodušším zásadám. Učte děti, jak si mohou nejlépe uchovat tělesné, duševní a duchovní síly a jak mají užívat svých vloh, aby jejich život přinesl prospěch lidem a čest Bohu. Taková znalost je pro mladé lidi neocenitelná. Výchova v předmětech, které se týkají života a zdraví, je pro ně důležitější než znalost mnoha věd, kterým se ve školách vyučuje.

Rodiče by měli žít víc pro své děti a méně pro společnost. Studujte zdravotnickou tematiku a své znalosti prakticky využívejte. Učte své děti, aby zvažovaly věci od příčiny k následku. Učte je, že chtějí-li být zdravé a šťastné, musí poslouchat zákony přírody. I když třeba neuvidíte tak rychlé zlepšení, jak byste si přáli, nedejte se odradit, ale trpělivě a vytrvale pokračujte ve svém díle.

Učte své děti od kolébky sebezapření a sebeovládání. Učte je, aby se uměly těšit z přírody a aby v užitečné práci soustavně cvičily všechny síly těla a mysli. Vychovávejte je, aby měly zdravé tělo, dobré morální zásady, krásné vlastnosti a příjemnou povahu. Vštěpujte do jejich mysli pravdu, že není Boží vůlí, abychom žili jen pro přítomné uspokojování svých žádostí, nýbrž pro naše konečné dobro. Učte je, že poddat se pokušení je slabost a hřích, kdežto odolat pokušení je ušlechtilé a mužné. Tato poučení budou jako semena zasetá do dobré půdy. Přinesou plody, které obšťastní vaše srdce.

Přede vším ostatním však rodiče mají obklopovat své děti ovzduším radosti, ohleduplnosti a lásky. Domov, kde sídlí láska a kde se láska projevuje v pohledech, slovech a skutcích, je místem, kde andělé rádi projevují svou přítomnost.

Rodiče, ať do vašich srdcí vstoupí paprsky lásky, radosti a šťastné spokojenosti a ať jejich dobrý, povzbuzující vliv prostoupí váš domov. Projevujte laskavost a trpělivost a povzbuzujte ke stejným projevům své děti. Pěstujte všechny krásné vlastnosti, které prozáří rodinný život. Takto vytvořené ovzduší bude dětem tím, čím je vzduch a sluneční svit světu rostlin. Bude podporovat zdraví a sílu mysli a těla.

 

E.G.WhiteováEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život