ZiskejZdravi.cz

Síla vůle a role čelního mozkového laloku

Střídmost je vlastnost, kterou dnes mnoho lidí nemá, a která se v našem moderním světě příliš nevyskytuje. Přitom právě střídmost patří mezi takzvaných sedm ctností. Střídmost se dá jinými slovy vyjádřit jako sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, „uzda". Bible říká: „Starší muži mají být střídmí, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti." (Titovi 2,2)

 

Každý člověk dostal dar a tím je svobodná vůle. Tato svobodná vůle dělá z člověka úžasnou bytost, která se může sama rozhodovat. Lidský mozek je řídícím orgánem naší nervové soustavy a dělí se na několik částí. Zvířata mají jedno mozkové centrum, ale lidé mají mozková centra dvě. Klíčovou roli pro rozhodování hraje „čelní mozkový lalok". Sídlí v něm centrum usuzování, uvažování, rozumu a vůle. Čelní lalok mozku hraje klíčovou roli při vykonávání tzv. vyšších funkcí, jako je motivace, plánování, sociální chování a tvorba řeči. Tento čelní mozkový lalok řídí veškeré duchovní části člověka a působí přes něj Bůh na lidské myšlení.

Naproti tomu nižší centrum je sídlo emocí, sídlo autonomního nervového systému. Toto nižší centrum umožňuje vegetativní funkce organismu probíhající mimovolně (trávení, dýchání atd.), zkrátka zajišťuje, aby člověk fungoval jako na úrovni zvířat. S hříchem se řízení člověka přesunulo z čelního laloku do tohoto nižšího centra a člověk funguje stále více na základě pudů a toho co žádá tělo.

Čelní laloky jsou totiž velmi citlivou oblastí, a reagují velmi rychle na nejrůznější typy škodlivin. A pokud tedy v našem životě propadáme nestřídmosti v nejrůznějších oblastech, vystavujeme se nebezpečí, že naše duchovní vnímání, naše vůle a tím i chování bude velmi oslabeno. Pokud tedy chceme být lidskou bytostí, která nemá do velké míry vyřazen z provozu tento čelní mozkový lalok je potřeba se vyhýbat omamným látkám, narkotikům, ale i nestřídmé stravě ve všech směrech. Člověk když zhřešil byl zotročen a toto zotročení se projevuje podléhání svým vášním a živočišným pudům. Je potřeba se to naučit ovládat svou vůlí.

Mezi dnešními lidmi existuje mnoho závažných zlozvyků, kterými si ničí zdraví a svůj charakter. Například pití alkoholu, kouření a užívání jakýchkoli jiných drog včetně kofeinu v kávě a teinu v čaji či čokoládě, způsobuje to, že je čelní lalok při našem jednání více či méně vyřazen z provozu, a člověk reaguje jinak než kdyby měl situaci pod kontrolou své vůle. Ellen Whiteová píše: Mezi oběťmi nestřídmosti najdeme lidi ze všech vrstev společnosti a všech povolání. Lidé s vysokým postavením, jedinci s nevšedním nadáním, lidé, kteří dosáhli vynikajících výsledků, se tak dlouho poddávají ukájení choutek, až nakonec nemají sílu odolat pokušení. Někteří z nich byli dříve bohatí. Dnes jsou bez domova a bez přátel, trpí, žijí v bídě a ponížení. Jsou všelijak nemocní. Ztratili vládu nad sebou."

Dalším velkým neštěstím pro náš mozek je za prvé přejídání a za druhé nezdravé složení naší stravy. Již naši předkové měli přísloví „Jez do polosyta, pij do polopita" a moc dobře věděli, že když se tím budou řídit, budou zdravější a psychicky odolnější. Žaludek, má totiž neustále tendenci ovládat a řídit náš život, je chtivý a neskutečně pružný. Pokud vyhovujeme své chuti a žaludku, ten se umí neskutečně roztáhnout a pak se ozývá v pravidelných intervalech a nutí nás k dalšímu krmení. Jestliže ale silou vlastní vůle hlas žaludku umlčíme, bude se postupně smršťovat a říkat si o stále menší porce jídla. Pokud se opravdu budete chtít vydat cestou střídmosti v oblasti jídla, vyřeší vám to spoustu nesnází, zdravotních problémů, negativních psychických stavů a s Boží pomocí i špatných povahových vlastností. Vědci dnes odhadují, že příčinou vzniku 70-80% všech civilizačních chorob je špatná strava, a my jako moderní svět podléháme opravdu obžerství.

Pokud jste se tedy rozhodli bojovat s nestřídmostí, udělali jste výborný krok ve svém životě. Každý člověk, který bojuje, chce zanechat hříšný způsob života a žít v čistotě, dostává obrovskou sílu v jediném „jménu pod nebem zjeveném lidem, jímž můžeme být spaseni" (Skutky 4,12). To vzácné jméno je Ježíš Kristus. Pokud jste příliš slabí, a s některými špatnostmi ve svém životě bojujete, ale stále nejde zvítězit, požádejte Ježíše o jeho sílu. On je připraven vám jít na pomoc. A pokud budete chtít, napište a my se za vás budeme modlit a žádat drahého Spasitele o projev jeho moci ve vašem životě. „Všecko mohu v Tom, který mne posiluje. „ Filipenským 4,13

Text: ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život