ZiskejZdravi.cz

Studie - Mezilidské vztahy ve městě a na venkově

Žít na venkově sebou přináší nejen změnu životního prostředí, bydliště, změnu v hospodaření s časem a další. Život na venkově sebou přináší i větší vnímavost charakteru a lepší vývoj charakterových vlastností, alespoň u těch jedinců a dětí, kteří na sebe opravdu nechají přírodu a tím i Boží moc působit. Říká se, že na venkově žijí lidé, kteří nejsou ještě tak zkažení jako ti ve městech, a že více drží při sobě když je potřeba. Příroda je živý organismus a když jsme obklopeni tím, co je živé jsme blíže tomu kdo to vše stvořil. Naproti tomu ve městech převládají umělé materiály, hlučnost, stres, lidé jsou si více anonymní a jsou si vzdálenější. Níže naleznete závěr studie, která měla za úkol posoudit mezilidské vztahy, tedy občanskou soudržnost ve městech a na vesnicích České republiky.

E.G. Whiteová napsala: „Neexistuje ani jedna ze sta rodin, které by tělesně, duševně či duchovně prospělo přebývání ve městě. Víry, naděje, lásky, štěstí můžete mnohem lépe dosáhnout na místech vzdálených světu, v prostředí polí, hor a stromů. Vezměte své děti pryč a oddělte je od pohledů a zvuků města, pryč od řinčení a lomozu tramvají, a jejich mysl se ozdraví. Zjistíte, že bude daleko snazší zasévat do jejich srdcí pravdy Slova Božího." - MS 76 (1905)

Studie - Soudržnost ve městě a na venkově

Průzkum společnosti CVVM provedený v roce 2005 se zaměřil na všeobecné chápání pojmu společenská soudržnost u obyvatel České republiky. Celkový počet respondentů byl 2349, věk činil 15 let a více. Respondenti měli možnost odpovídat na otevřené otázky týkající se problematiky sociální soudržnosti.

Primárním cílem práce bylo zjištění důvodů existence rozdílů soudržnosti mezi obyvateli měst a venkova. Sekundárním cílem byla identifikace rozdílů v soudržnosti mezi obyvateli města a venkova. Splnění cíle bylo naplněno pomocí rozboru teoretických pojmů, stanovením definice soudržnosti a provedením sociologického výzkumu mezi obyvateli města a venkova.

Soudržnost je více než polovinou obyvatel ČR chápána jako pomoc lidí a dobré mezilidské vztahy. Provedený výzkum se zaměřil na hledání odlišností v solidaritě a mezilidských vztazích mezi obyvateli venkova a města. Rozhodující bylo porovnání názorů obyvatel na solidaritu a mezilidské vztahy v místě jejich bydliště.

Rozdíly se projevily zejména ve způsobu trávení volného času s přáteli - zatímco obyvatelé města se spíše scházejí pouze s přáteli, obyvatelé venkova se účastní společenských a sportovních akcí, kde se stýkají nejen s přáteli ale i se známými a ostatními obyvateli venkova. Venkované se také o poznání více účastní různých akcí, které pořádají obyvatelé v místě jejich bydliště.

Velký počet obyvatel také hodnotí kladně mezilidské vztahy v místě jejich bydliště. Na základě těchto skutečností je tedy možné konstatovat existenci větší soudržnosti na venkově a to i přesto, že v některých charakteristikách nejsou rozdíly příliš patrné.

Primárním cílem práce však bylo také určení důvodu těchto rozdílů, ty je možné vysledovat u odpovědí obyvatel města a venkova na otázku o rozdílech mezi životem ve městě a na venkově. Ze zjištěných údajů vyplývá, že hlavním důvodem rozdílů je větší vzájemná pomoc mezi obyvateli venkova a také na venkově panuje větší důvěra mezi lidmi.

Život ve městě byl často popisován jako hektický a anonymní (oproti klidnému životu na venkově) - pravděpodobně z těchto důvodů se ve městě nevyskytuje soudržnost v takové míře jako na venkově. Proto lze odpovědět na hlavní výzkumnou otázku „Existuje na vesnici větší soudržnost než ve městě?" Ano. Je to dáno především časem tráveným sousedy a přáteli v okolí bydliště společně. Vliv na tuto skutečnost také má délka pobytu v dané lokalitě a větší nedůvěra mezi sousedy a přáteli v okolí bydliště ve městě.

Zdroj studie i foto: Soudržnost ve městě a na venkově

 Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život