ZiskejZdravi.cz

Začátky zdravotní reformy aneb trocha historie

Možná vás to překvapí, ale kořeny počátků zdravotní reformy sahají až do poloviny 19. století. V té době lidé nic o zdravém způsobu života a zásadách zdravé výživy nevěděli. Pravda, nežili až tak otřesným civilizačním životem, jako lidé dnes, ale ohledně jídla vládla všeobecná neznámost a lehkomyslnost. Jak se došlo tedy k tomu, že správná životospráva hraje v životě člověka tak důležitou roli?

Většina náboženských společností může postavit základy svého vzniku na díle svého zakladatele jako vynikajícího vůdce. Adventisté sedmého dne však od žádného vůdce své zásady nepřevzali. Mužové té doby, kteří byli hluboce a upřímně věřící studovali nezávisle na sobě Písmo svaté a docházeli k překvapivým pravdám. Své poznatky si pak sdělili a společně na modlitbách a usilovným studiem dosáhli jednotného poznání. V té době se projevil Duch prorocký ve viděních Ellen Whiteové a jejím prostřednictvím potvrzoval či upřesňoval nastudované pravdy. Jsme přesvědčeni, že Boží prozřetelnost vedla postup poznání jednotlivých bodů poselství jak ve věcech víry, tak ve věcech zdravotní reformy.

Průkopníkem v oblasti výživy a zdravotní reformy byl kapitán Josef Bates. Již jako mladý námořník se vzdal užívání alkoholu, kávy a čaje, protože poznal jejich škodlivé působení na lidský organismus. V roce 1839 přijal poselství o blížícím se druhém příchodu Ježíše Krista na tento svět a v roce 1848 dospěl k rozhodnutí zřeknout se masa jako pokrmu. Po krátké době se vzdal i živočišných tuků, včetně másla, ostrých sýrů a tučných sladkých moučníků.

Josef Bates pracoval jako lodní kapitán a při plavbách pozoroval výkon skupiny dělníků, kteří nosili a nakládali těžké pytle. Ti, kteří jedli maso, nestačili svým výkonem těm, kteří jedli vegetariánsky a nepili alkohol. Tehdy, podobně jako dnes, bylo ve všeobecném mínění, že masitá strava posiluje a dává větší sílu. Bates však v praxi pozoroval, že to není pravda. Později spolu se svými spolupracovníky začal o těchto poznatcích hovořit před veřejností.

Přestože tehdejší lékaři ještě častokrát doporučovali vdechování tabáku, jako léčebnou proceduru, roku 1848 měla Ellen Whiteová potvrzující vidění o škodlivosti tabáku, zrnkové kávy a čaje. Ona sama se užívání těchto látek vzdala a šířila toto poznání dalším lidem. V roce 1854 bylo Ellen Whiteové ukázáno, že je naší povinností dodržovat pořádek a osobní čistotu jak v oblékání, tak i v bydlení. Naše jídlo nesmí být ovládáno naší chutí, ale naopak my musíme ovládat svou chuť. Jídlo má být přirozené, jednoduché a naše tělo má být chrámem Ducha svatého, jak říká Bible. Je potřeba bojovat proti nestřídmosti, ať v jídle, pití, či v práci, zábavě. Je potřeba si uvědomit, že naše tělesné zdraví je klíčem k chápání i duchovních věcí.

V roce 1864 vyšel první článek pod titulem „Zdraví".To bylo první větší zveřejnění zdravotní otázky v literatuře adventistů sedmého dne. Ellen Whiteová v něm poukazuje na následky neovládnuté chuti prvních rodičů v ráji až po náš věk. Doporučuje v něm jednoduché, zdravé pokrmy z obilovin, ovoce a zeleniny místo tučných, silně kořeněných jídel. Zcela odmítá vepřové maso a my dnes již podle vědeckých studií rozumíme důvodům, proč je právě vepřové maso tak zdraví škodlivé. Varuje před používáním masa i obecně a zdůrazňuje, že mnozí umírají na choroby, které byly zaviněny právě nevhodným jedením masa. Žel žijící se z toho neponaučili...

Sama Ellen se léta před tím domnívala, že kvůli své slabosti, žaludečním potížím a závratím musí jíst maso, aby se posílila. Když ale zjistila opak, snažila se masa vzdát. Nebylo to ale pro ní jednoduché a i Ellen Whiteovou tato změna v životosprávě stála tuhý boj sama se sebou. Když dokázala zdravotní reformu zavést i do svého života, její zdravotní stav se velmi zlepšil.

Během desetiletí vyšlo z pera Ellen Whiteové velké množství článků o zdravé životosprávě. Rady v nich psané nejsou jen pouhým varováním před zlem, ale konkrétní rady, jak vejít v soulad s přírodními zákony a Bohem. Mnohé věci, které v době 19. století zněli velmi nepravděpodobně, dnes již věda potvrdila a časopis „Der Wendepunkt" z roku 1953 se v jednom článku vyjadřuje o zdravovědě adventistů sedmého dne a o radách E.G.Whiteové: „Dnes žasneme nad obsahem tohoto zdravotního programu, který bezpochyby daleko předstihl dobu". Dále je tam napsáno: „Chápeme adventisty, že toto poznání nepřičítají neškolené ženě, ale Božskému vnuknutí."

Profesor vědecké výživy Mudr. E.M.McCay (Cornell university, Ithaca N.Y), kterému byla v roce 1901 udělená zlatá medaile se vyslovuje v sérii článků z února 1959 v „Review and Herald" k zásadám, které E.G.Whiteová propagovala ve výživě: „I když díla E.G.W byla psána dávno před vznikem moderní vědecké nauky o výživě, nemáme dnes lepšího a všeobsáhlejšího vodítka v této disciplíně." V jedné své přednášce z r.1958 se také zmiňuje, že „doufá, že také i jiní lidé mimo adventistů se naučí správně hodnotit génia této adventní pionýrky mezi učiteli výživy."

Doba pokročila a dnes již mnoho z dřívějších neznámých faktů o výživě a celkové životosprávě je mezi lidmi běžnými a vědou ověřenými. Dnes se již všeobecně hovoří o škodlivosti kávy, tabáku, alkoholu a i ti, kteří tyto látky užívají vědí, že tím škodí svému zdraví. Dokonce o škodlivém působení masa na lidský organismus je ve veřejnosti čím dál širší povědomí. Žel záměr, s kterým Bůh toto poselství seslal se u většiny lidí míjí účinkem. Soulad s přírodními zákony má vést k očištění těla i duše a k souladu s Bohem. S jediným Bohem zjeveným v Izraelském národě a v Božím Synu Ježíši Kristu. Žel nepřítel nezahálí a dílo které měli adventisté zjevit světu, nyní on propaguje pomocí východních náboženství a vesmírných praktik. Navazuje soulad s lidmi a jinými duchovními bytostmi, či silami země, o kterých Bible jasně hovoří jako o démonech. Je proto potřeba být v dnešní době i v této zdravotní oblasti opatrní a prověřovat nabyté znalosti Písmem Svatým.

Text: ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život